Here starts the way
Trans.eu Certified Forwarder Trans.eu Certified Forwarder

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrieji nuostatai

Mes, UAB „TIROLA“, kuri yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302657873, buveinė Žalgirio g. 112A, LT -09300, Vilnius, telefonas Nr. +37052766016, faksas +37052701306, el.paštas info@tirola.lt (toliau- Bendrovė), vykdydami savo veiklą, tvarkome Bendrovės klientų bei, esant teisiniam pagrindui ir būtinumui dėl vykdomos komercinės veiklos, – kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys).
Mes tvarkome asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką (toliau – Politika), vadovaudamiesi Europos Sąjungos, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), Lietuvos Respublikos teisės aktais (toliau – „Duomenų apsaugos teisės aktai“) bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
Mūsų profesinė pareiga ir taikomi Duomenų apsaugos teisės aktai įpareigoja mus užtikrinti savo esamų bei potencialių klientų bei susijusių asmenų (interneto svetainės lankytojų, atrankose dalyvaujančių asmenų) informacijos slaptumą bei konfidencialumą ir laikytis toliau pateiktos Politikos.
Bendrovė yra Asmens duomenų valdytoja, atliekanti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

2. . Politikos apimtis Asmens duomenų tvarkymo principai

Šioje Politikoje jums išsamiai pristatome mūsų Asmens duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su Asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys, apibrėžiame skundų nagrinėjimo tvarką.
Politikoje aprašoma, kaip bei kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome Asmens duomenis, vykdydami:
– komercinę veiklą, teikiant pervežimo paslaugas esamiems klientams, bendradarbiaujant bei komunikuojant su potencialiais klientais dėl Bendrovės teikiamų paslaugų teikimo bei teisės aktų pagrindu saugant buvusių klientų asmens duomenis;
-rinkodaros veiklą;
-įdarbinimo procesus;
– visus teisinius įsipareigojimais, kuriuos mums nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bei bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas.
Bendrovė vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:
• Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
• Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
• Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir terminai

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

1. Komercinės veiklos vykdymui.

Mes tvarkome Asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikė mūsų klientai (tiek esami, tiek potencialūs) ar kurie buvo pateikti mūsų klientų vardu trečiųjų šalių. Vykdydami savo, kaip profesionalų, pareigas, mes dėsime visas pastangas užtikrinti mūsų esamų, būsimų ir buvusių klientų Asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą. Vykdydami komercinę veiklą, mes naudosime tik tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugų teikimui:
• Asmeninius duomenis (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė, pareigos);
• Kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai);
• Kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant sutartį su mumis (banko sąskaitos Nr.)
Asmens duomenis tvarkysime siekdami nuolat minimizuoti jų apimtis.
Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais ir tvarkyti šiuos duomenis.
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate (pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.)
Teikdami savo paslaugas, mes tvarkome Asmens duomenis siekdami įvertinti geriau pažinti savo klientą, siekdami išvengti galimų interesų konfliktų, bei vykdydami norminius aktus susijusius su kovos su pinigų plovimu. Gautus duomenis mes saugome vadovaujantis Duomenų apsaugos teisės aktais.

2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

Mes naudosime Jūsų savanoriškai pateiktus Asmens duomenis, siųsdami Jums komercinę informaciją apie mūsų teikiamų paslaugų apimtis, vykdomas akcijas, turimus krovinius ir transportą kurie, mūsų vertinimu, galėtų Jus sudominti. Minėta informacija bus siunčiama Jums sutikus ją gauti. Jūsų pateiktus Asmens duomenis (vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) komerciniams pasiūlymams gauti mes naudosime tol, kol nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš mūsų. Pareikšti apie atsisakymą gauti komercinius pasiūlymus Jūs galite bet kada, informavę mus elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai, atvykę į ofisą.
Jūsų asmens duomenis mes taip pat naudosime, siekdami įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
Mes turime paskyrą Facebook socialinėje platformoje, todėl Jums teikiant užklausas dėl komercinių paslaugų teikimo, siunčiant mums žinutę, mes renkame jūsų viešo profilio informaciją (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą). Jums sutikus, Facebook platformoje galime siųsti Jums asmenines žinutes su komercinio pobūdžio pasiūlymais.

3. Įdarbinant naujus darbuotojus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų CV ir/ar motyvaciniame laiške ir/ar kita forma pateiktą asmeninę informaciją, vertindami Jūsų kandidatūros tinkamumą vykdomos atrankos metu, Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.
Įdarbinimo proceso metu gautus duomenis mes saugosime tol, kol tai bus būtina, norint įvertinti Jus dėl Jūsų tinkamumo užimti pareigas Bendrovėje. Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 2 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.
Atkreipiame dėmesį, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV ar kitus Asmeninius duomenis mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų.
Prašome laikytis bent šių minimalių savo Asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų siunčiant duomenis mums: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose, kitose bylose nenurodyti perteklinių ar nereikalingų asmens duomenų: asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, banko sąskaitos numerio, šeimos narių duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Ilgesnis Jūsų Asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
• būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
• Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
• rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
• esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
Asmens duomenys, po to, kai pasibaigia jų tvarkymo terminas, yra ištrinami iš Bendrovės duomenų bazės rankiniu būdu.

4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko esant šiems pagrindams:
• Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su Bendrove;
• Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
• Asmens duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis teisės aktais;
• Siekiant Bendrovės teisėtų interesų (pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti).

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Atsiradus kitiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams ar jiems pasikeitus, mes Jus apie juos informuojame ir nesant kito teisinio Asmens duomenų tvarkymo pagrindo, įsipareigojame gauti Jūsų sutikimą. Negavus Jūsų sutikimo, Asmens duomenų tvarkymas nutraukiamas.

5. Asmens duomenų tvarkymo įrankiai, priemonės ir technologijos

Jūsų Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.
Jūsų asmens duomenys saugomi Bendrovės serveryje/įmonės ofise esančiame kompiuteryje/klientų duomenų bazėje bei tvarkomi programa Pay Premium, Microsoft Excel, rankiniu būdu.
Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis pagal Bendrovės vidaus aktus, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui, ir kurie yra supažindinti su Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.
Slapukų nenaudojame, todėl neturime slapukų politikos.
6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
• teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
• mūsų paslaugų teikėjams/subrangovams (IT sistemų prižiūrėtojams, buhalterines paslaugas teikiančioms bendrovėms).

7. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis:
a) Teisė susipažinti: Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.
b) Teisė ištaisyti: Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.
c) Teisė nesutikti: Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.
d) Teisė ištrinti: Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.
e) Teisė perkelti duomenis: Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.
f) Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
g) Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų pranešimus, kai siunčiame Jums informaciją apie Bendrovę, ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.
Bendrovė gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8. Prašymai ir skundai

Bet kokį prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Bendrovei raštu el. paštu duomenys@tirola.lt.
Bendrovė, gavusi tokį prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
Mes už taikų ginčų sprendimą, todėl jei manote, kad tai, kaip tvarkome asmens duomenis, neatitinka Politikos arba kaip nors kitaip pažeidžiame privatumo apsaugos įstatymus, susisiekite su mumis, išreikšdami savo pretenzijas. Neišsprendus ginčo geranoriškai, Jūs galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Kontaktiniai ryšiai

Jei turite kokių nors klausimų, paklausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus šiuo adresu: UAB „Tirola“ Žalgirio 112A Vilnius arba telefonu +37052766016 arba el. paštu duomenys@tirola.lt

10. Politikos pakeitimai

Bendrovė turi teisę keisti ir atnaujinti Politiką apie tai pranešdama Bendrovės interneto svetainėje. Visi Politikos pakeitimai galioja nuo jų paskelbimo datos. Jeigu Jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu pagal naują privatumo politikos redakciją, Jūs galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis atitinkamomis Jūsų teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu.